• Et af forslagene går ud på at give vare- og lastbiler lov til at standse i en række situationer, hvor der i dag er standsning forbudt.

    Varebiler udfordres i stigende grad af byzonernes standsningsforbud.

Varebiler er udfordret af standsningsforbud

Transportministeriet skal behandle forslag om at lempe standsningsforbud i byzonerne, så det bliver lettere for varebilerne at komme af med pakkerne

Skilte med standsningsforbud i byerne udgør i stigende grad et problem for de mange varebiler, der tøffer rundt med brune pakker i lasten. Problemet forstærkes af den stigende internethandel.

Vi elsker nemlig at handle ind på nettet. Men efterhånden har pakketransporterne antaget så stort et omfang i by som på land, at der er dukket nye udfordringer op.

I byzonerne vrimler det med standsningsforbud. Det udfordrer chaufførerne, når de skal finde et egnet sted at standse vare- eller lastbilen.

Større omkostninger

“De manglende pladser betyder, at transportvirksomheder kan nå færre leveringer pr. rute. Det øger omkostninger til levering af varer og øger trængsel og miljøpåvirkninger, da der skal et øget antal lastbiler og varebiler til at dække transportbehovet.”

Det skriver regeringens rådgivende organ “Virksomhedsforum for enklere regler”. Rådet stiller på denne baggrund forslag om at ændre i færdselsloven, så den bliver mere tidssvarende.

Et af forslagene går ud på at give vare- og lastbiler lov til at standse i en række situationer, hvor der i dag er standsningsforbud.

Som reglerne er nu, er det ikke tilladt at aflæsse varer, hvor der er standsningsforbud. Men hvis der er parkering forbudt, må man gerne standse og læsse pakkerne af.

En revision af færdselsloven vil eventuelt kunne ske ved at ændre standsningsforbud til parkeringsforbud.

Udfordringen er særlig stor de steder, hvor der ikke fysisk kan laves dedikerede pladser til levering af varer i nærheden af modtageren. Det tvinger chaufføren til at skulle gå en kortere eller længere strækning for at levere pakken.

Forskelligartede regler

Rådet oplyser desuden, at pakketransportørerne er udfordret af forskellige regler og krav fra by til by.

Nogle byer satser på kun at få biler under en vis størrelse ind i bymidten. Andre steder stilles der krav om, at en varebil skal være åben. Parkeringsvagterne kan dermed se, om den er ved at blive læsset af og ikke er parkeret.

Andre steder igen er det kun tilladt at læsse af i særlige tidsrum. Desuden kan lokale tolkninger af parkeringsreglerne besværliggøre chaufførernes arbejde.

På denne baggrund stiller rådet forslag om at få lavet ens regler i alle byzoner for bilernes vægt og størrelse, og at der i øvrigt laves ens regler for erhvervsparkering.

Ministeren skal behandle forslagene

Forslaget er nu sendt til Transportministeriet, hvor det er under behandling.

“Virksomhedsforum for enklere regler” blev nedsat af den socialdemokratisk ledede regering i 2012. Rådets formål er dels at udpege områder, hvor virksomheder oplever de største byrder, dels at komme med forslag til forenklinger.

Rådets forslag er omfattet af et “følg eller forklar”-princip. Det betyder, at den siddende regering er forpligtet til enten at gennemføre de initiativer, der bliver foreslået, eller at forklare, hvorfor man ikke følger forslaget.

Rådet har foreløbig fået mandat til at komme med forslag frem til 2019.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *